top of page

Advokatens rolle i en straffesak

Bilde av en advokat og en innsatt som snakker i fengsel

Forsvarer innen strafferett
En forsvarer er en advokat som er ekspert på strafferett og rettslige spørsmål. En forsvarer hjelper mennesker som er siktet eller tiltalt for kriminelle handlinger, og som trenger juridisk hjelp.

En forsvarer bistår også personer som står overfor en rettssak. Oppgavene til en forsvarer innen strafferett er å beskytte og veilede deg som klient gjennom juridiske prosesser. Forsvareren har tilgang til informasjon som kan hjelpe deg med å forsvare deg i rettslige saker.

Når har du behov for en forsvarer innen strafferett?
Du trenger en forsvarer innen strafferett når du står overfor en rettslig prosess, for eksempel når du er siktet for en forbrytelse, eller når du har en tvist som må løses i retten. En forsvarer kan også bistå ved kontraktsmangler eller andre juridiske spørsmål.

Når kan du få offentlig dekket advokat innen strafferett?
I enkelte saker har du som klient krav på offentlig dekket advokat innen strafferett. I utgangspunktet har du først krav på offentlig dekket advokat innen strafferett når du er siktet. I praksis dekkes utgiftene til advokat som regel allerede fra første avhør, selv om du har status som mistenkt.

Du har derimot alltid krav på å ha med en forsvarer eller bistandsadvokat i avhør dersom du er villig til å dekke det selv.

Som mindreårig har du alltid krav på en forsvarer i avhør, uansett.

Hva gjør en forsvarer innen strafferett?
En forsvarer innen strafferett skal i all hovedsak forsvare klienten sin, som da er tiltalt.  Dette innebærer å bistå og rådgi klienten gjennom før, under og etter en rettssak.

Forsvarer innen strafferett under en etterforskning
En forsvarer innen strafferett skal bistå siktede i en straffesak med å forsvare hans eller hennes sak under etterforskningen og hovedforhandlingen (rettssaken). Forsvareren skal også ivareta siktedes straffeprosessuelle rettigheter som for eksempel uskyldspresumsjonen frem til han blir dømt (uskyldig inntil det motsatte er bevist). En forsvarer innen strafferett kan også be om etterforskningsskritt under etterforskningen.

En forsvarer i strafferett har rett til uovervåket prat og samvær med klienten under etterforskningen. Forsvareren har også rett til å være til stede under avhør og under hovedforhandlingen. Som forsvarer innen strafferett har vi også rett til dokumentinnsyn i bilder og skriftlige dokumenter som foreligger som sakens bevis.

Vi bistår som regel våre klienter fra første avhør til henleggelse eller endelig dom. I forkant av avhør møter vi gjerne klientene våre og går gjennom hva som skjer i et avhør, hvilke rettigheter man har og hva du som klient kan forvente deg av den videre prosessen.

Forsvarer før og under rettssaken
En forsvarer i strafferett har som formål å forsvare den tiltalte under hovedforhandlingen eller rettssaken.

Når etterforskningen er avsluttet, i forkant av rettssaken, vil vi som forsvarere etablere et forsvar i tråd med vår klients ønsker og mening, samt avhøre vitner.

En forsvarer i strafferett har som formål å forsvare den tiltalte under hovedforhandlingen eller rettssaken. Dette innebærer blant annet å føre bevis for uskyld samt avhøre mulige vitner. Alt gjøres for å sikre en best mulig løsning for vår klient.

Forsvarer etter dom
Når dommen er avsagt, er det vår oppgave som forsvarer å vurdere hvorvidt dommen er riktig. Deretter kan vi velge å eventuelt anke dommen og gjenta samme prosedyre i lagmannsretten.

Offentlig oppnevnt forsvarer i strafferett
I en del tilfeller innen strafferett har siktede rett på en offentlig oppnevnt forsvarer. Har du derimot kjørt i beruset tilstand eller lignende, vil du ikke ha rett til offentlig oppnevnt forsvarer.

Du kan selv velge hvilken forsvarer du ønsker, men det offentlige velger for deg hvis du ikke har en formening.

Er du usikker på om du har krav til offentlig dekket advokat i en sak innen strafferett? Ta kontakt med oss så finner vi raskt ut av det.

Forskjell på offentlig oppnevnt forsvarer og privat engasjert forsvarer
Det er en forskjell på forsvarere innen strafferett som er offentlig oppnevnt og forsvarere som er engasjert privat av den siktede. Den offentlig oppnevnte forsvareren vil dekkes av det offentlige, mens utgiftene til en privat engasjert forsvarer vil måtte dekkes av deg.

Bistandsadvokat
En bistandsadvokat er en jurist som arbeider for personer som trenger juridisk bistand, men som ikke nødvendigvis har råd til å betale for en advokat. Som bistandsadvokat kan vi jobbe innen flere retninger i jussen slik som familierett, arbeidsrett, helserett, sosialrett eller strafferett. En bistandsadvokats hovedformål er å hjelpe folk som ikke har råd til å betale for en advokat ved å gi gratis eller rimelig juridisk bistand.

Bistandsadvokat innen strafferett
En bistandsadvokat innen strafferett har som formål å ivareta interessene til en fornærmet eller siktet både under etterforskningen og under rettssaken.

Som bistandsadvokat innen strafferett kan vi hjelpe med å forberede en forklaring, gi råd om hvordan du skal forholde deg til en rettssak eller hjelpe deg med å forstå konsekvensene av en dom. Vi kan også hjelpe med å navigere i det juridiske systemet for å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt.

Bistandsadvokat innen strafferett under en etterforskning
Innen strafferett kan en bistandsadvokat være en god støtte å ha for etterlatte eller fornærmede. På etterforskningsstadiet følger vi som advokater opp saken videre mot politiet når den er registrert. I dette ligger det blant annet å få innsyn i dokumentene som finnes, og etterspørre spesielle etterforskningsskritt dersom vi mener dette ikke er gjort.

I tillegg kan vi sørge for at det igangsettes en rekke tiltak når det er relevant. Vi kan for eksempel be om besøksforbud eller søke om voldsalarm. I prekære situasjoner kan vi også søke om at vår klient kan komme på hemmelig adresse.

Vi har god kommunikasjon med politiet, og vil bidra til å sette lys på de bevisene vi mener er viktige for klientens sak. Videre vil vi sørge for at politiet innhenter de opplysningene som vi mener er viktige for å få en korrekt løsning i saken.

Bistandsadvokat innen strafferett under og etter rettssaken
I strafferett er det ofte rettssaker med en påtalemakt (anklager) og en forsvarer. I tillegg er det vanlig at fornærmede eller etterlatte også er representert med en bistandsadvokat.

Når vi opptrer som bistandsadvokater innen strafferett, er vår jobb å påse at vår klients interesser ivaretas på beste mulige måte. Det kan gjøres på ulike måter, men ofte er det til stor hjelp for deg som klient å ha noen ved din side som forstår prosessen og hvilke steg som skal følges når. Noen ganger kan det også være stort pressetrykk rundt en straffesak, og da er det godt å ha en bistandsadvokat som kan ta pressehenvendelsene slik at du selv slipper å forholde deg til medietrykket.

Hvis saken henlegges, vil vi bistå deg som klient i å vurdere hvorvidt henleggelsen var korrekt. Vi kan også påklage henleggelsen til statsadvokatene hvis vi mener den er henlagt på feil grunnlag.  

Innen strafferett forekommer det ofte et krav om erstatning på et eller annet vis. Vi kan for eksempel bistå klientene våre i å søke voldsoffererstatning. Voldsoffererstatning kan vi også søke om selv om saken er henlagt, men beviskravet for voldsoffererstatningen vil da være noe lavere.

Krav på advokat som etterlatt
Også som etterlatt kan man ha krav på advokat. Dette gjelder i de mest alvorlige sakene. Ta kontakt med oss for å høre om du har krav på advokat i ditt tilfelle.

bottom of page