top of page
iStock-1164225032.jpg

Møte med barnevernet - hva kan jeg forvente? 

Advokat barnevern

I saker det det er behov for en advokat barnevern, er det vår jobb å minne om at det alltid er barnets beste som skal være i fokus. Det er mange følelser i spill når det er snakk om saker der barnevernet er involvert. Som advokat barnevern må vi derfor påse at også barnet blir hørt, dersom dette er mulig med tanke på alder. Jo eldre og mer modent barnet er, jo mer vekt skal det legges på barnets mening.

I møte med barnevernet er det mange som føler seg små og prisgitt staten. Da er det viktig å ha en advokat barnevern til å hjelpe seg gjennom prosessen. Barnevernet har kompetanse til å fatte vedtak i enkelte saker og kan stille forslag om omsorgsovertakelse til fylkesnemnda. Hvis du ikke har engasjert en advokat barnevern, kan det oppleves ganske brutalt å stå alene mot et så mektig organ.

Kriterier for omsorgsovertagelse
Som advokat barnevern har vi god erfaring med å vurdere om de ulike vilkårene for omsorgsovertakelse og andre kriterier er oppfylt. Dette er det veldig vanskelig for personer uten juridisk kompetanse å vurdere. Derfor er det lurt å skaffe seg en advokat barnevern relativt tidlig i prosessen slik at din advokat barnevern kan bistå deg i å vurdere dette. En advokat barnevern kan også bistå deg i møte med barnevernet. Ofte kan en advokat barnevern foreslå andre, mindre inngripende vedtak. På den måten kan man unngå en vanskelig prosess for alle parter.

Støtte til advokat barnevern
Vi anbefaler alle å skaffe en advokat barnevern på et tidlig stadium hvis barnevernet involveres. Det er også mulig å få støtte til advokat barnevern hvis du er i en omsorgsovertagelsesprosess.

I utgangspunktet har du først krav på å få dekket advokat barnevern fra det tidspunktet det blir bestemt at saken skal sendes til fylkesnemnda for behandling. Det er imidlertid ikke uvanlig at barnevernstjenesten innvilger noen timer med advokat barnevern også før dette tidspunktet fordi en advokat barnevern kan bidra til å finne gode løsninger, som nevnt ovenfor.

Det finnes også andre muligheter for å få støtte til advokat barnevern enn hos barnevernet selv. Du kan også søke støtte hos kommunen eller direkte fra staten. Dette kan bidra til å dekke de økonomiske kostnadene ved å ansette en advokat barnevern som kan følge saken din. Det er viktig å huske at du alltid bør søke profesjonell juridisk bistand når du har havnet i en prosess om omsorgsovertakelse. Det er alltid best å forberede seg ordentlig og ha all nødvendig informasjon før du møter i retten. Dette vet en advokat barnevern, og du får uvurderlig hjelp i en vanskelig situasjon.

I tillegg tilbyr flere organisasjoner gratis juridisk hjelp og støtte til familier som står overfor omsorgsovertakelse. Disse organisasjonene tilbyr ofte juridisk rådgivning og hjelp til å finne rette advokat barnevern for deg.

Som advokat barnevern bistår vi også klienter i saker på et tidlig stadium der kostnaden ikke dekkes av barnevernet. Da dekker klienten selv utgiftene til advokat barnevern.

God dialog med barnevernet som advokat barnevern
Noe av det viktigste vi som advokat barnevern kan bidra til i omsorgsovertagelsessaker, er god kommunikasjon og belysning av hele saken. For å oppnå dette er det en klar fordel om din advokat barnevern allerede har en god dialog med barnevernet på ditt hjemsted.

Vi i Brevik Møller har god kontakt med barnevernet på ulike steder i Innlandet. Derfor opplever vi som regel at barnevernet er positivt innstilt i møte med oss når vi er i rollen som advokat barnevern. Det er noe vi som advokat barnevern er svært stolte av, og noe vi verdsetter høyt. Det er også noe du som klient vil kunne dra god nytte av ved å velge oss som din advokat barnevern. Som advokat barnevern i Innlandet har vi et godt rykte innad i barnevernet, og det skal vi fortsette å kjempe for.  

Hvordan kan en typisk omsorgsovertagelsessak fortone seg?


Steg 1 – Undersøkelsessak
En omsorgsovertagelsesprosess starter som oftest med en bekymringsmelding fra skolen, helsestasjonen, en venn eller nabo. Som forelder blir du da kalt inn til møte med barnevernet. Barnevernet vil deretter starte en undersøkelsessak hvor de skal kartlegge hvordan situasjonen i den berørte familien er.

Allerede på dette stadiet kan det være nyttig å ha en advokat barnevern ved sin side. Som advokat barnevern kan vi bidra til å sette lys på de viktige momentene som taler familiens sak, og tydeliggjøre disse for barnevernet.

Som advokat barnevern er vi også godt kjent med ulike tiltak og muligheter. Dermed kan vi, sammen med familien, komme med forslag til barnevernet som er mindre inngripende for familien. På denne måten finner man en løsning som er i tråd med barnets beste, og som også kan være en god løsning for familien. I de tilfellene vi som advokat barnevern oppnår enighet og løsning allerede her, er alle involverte vanligvis godt fornøyde med resultatet.

Steg 2 – Vedtaks- eller henleggelsesstadium
Etter undersøkelsesstadiet går man over til et vedtaks- eller henleggelsesstadium. I beste fall konkluderer barnevernet med at det ikke er noe å bekymre seg for. Da henlegges saken, og familien kan gå tilbake til livene sine som tidligere.

I motsatt fall mener barnevernet at det er behov for ytterligere tiltak. Da er det desto viktigere at du har en advokat barnevern ved din side. Dersom de mener det er behov for ytterligere tiltak, kan familien godta dette frivillig. Da går prosessen videre ved å avdekke faktiske tiltak og tidsrammer. Her er det godt å ha en advokat barnevern som kan hjelpe deg med å vite hva som kan karakteriseres som realistiske og gode tiltak.

Steg 3 – saken sendes til fylkesnemnda
Hvis familien ikke godtar ytterligere tiltak og motsetter seg barnevernets avgjørelser, kan saken bli sendt til fylkesnemnda for en avgjørelse. I de tilfellene saken sendes over til fylkesnemnda, er det som regel snakk om omsorgsovertakelse. Da er det ekstremt viktig at du har engasjert en advokat barnevern, for dette er en tung prosess å stå i for den berørte familien.

Steg 4 – Samtaleprosess eller nemndsbehandling
i de tilfellene saken havner hos fylkesnemnda, finnes det to måter å behandle saken på: samtaleprosess og vanlig nemndsbehandling. Som erfaren advokat barnevern har vi erfaring med begge løpene.

Samtaleprosess
En samtaleprosess blir litt som en mekling. Da sitter familien, vi som advokat barnevern, barnevernet og representanter fra fylkesnemnda rundt et bord for å se om vi kan bli enige om en løsning. Hvis vi har en sak der det er mulig for partene å bli enige, er dette den beste løsningen. Det krever at vi som advokat barnevern råder deg som klient til hva du bør lempe på av kriterier og hva du bør stå fast på. Det er viktig å huske på at alle ikke kan bli 100 % fornøyde i en slik situasjon uansett, og vi som advokat barnevern ønsker å finne den beste mulige løsningen for alle involverte, så langt det lar seg gjøre. Det vil til siste slutt være barnets beste som er det utslagsgivende for valgt løsning.

Nemndsbehandling
En vanlig nemndsbehandling blir som en slags rettssak hvor partene skal argumentere for sitt syn, og hvor leder av nemnda tar en avgjørelse. Som privatperson kan du raskt føle deg liten i en sånn situasjon, og det er viktig at du har med din advokat barnevern slik at du får argumentert for saken din på en god og saklig måte.

Avgjørelsen som tas i nemda kan ankes til tingretten. Som advokat barnevern bistår vi deg som klient på alle steg i denne prosessen. Nemnda fastsetter regler for samvær i tiden det er omsorgsovertakelse. Igjen er det viktig å ha en advokat barnevern ved sin side for å sørge for at samværsreglene er gode for alle parter.

Omsorgsovertagelse
Dersom det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse, kan dette utfordres på et senere tidspunkt. En advokat barnevern har som regel erfaring med hvilke tiltak som må igangsettes fra familien for å kunne utfordre vedtaket på et senere tidspunkt.

Barnevernet har en positiv plikt som omfatter å jobbe for at foreldre og barn skal kunne gjenforenes. Det er heldigvis veldig få saker der målet om omsorgsovertakelse oppgis, både i vår egen erfaring som advokat barnevern, og i samfunnet ellers.

Ny behandling av fattet vedtak?
Ny behandling av saken rundt omsorgsovertagelse kan gjøres hvis familien eller barnevernet mener at situasjonen har endret seg. Vi kan også bistå som advokat barnevern i denne prosessen.

Det er sjelden hyggelig å havne i en prosess med barnevernet, men det må i noen tilfeller til for at barna skal få det bedre.

 

Har du noen spørsmål, eller er er på vei inn i en slik prosess bør du ikke nøle med å ta kontakt med oss. Vi kan gjerne være din advokat innen barnevern.

Har du behov for bistand i en barnevernssak?

Ta kontakt for en trivelig samtale.

Takk for din henvendelse, vi tar kontakt så fort som mulig!

bottom of page