top of page
En kvinne som klemmer et smilende barn

Barnefordeling

Advokat barnefordeling

Samlivsbrudd er en av de vanligste årsakene til at man må kontakte en advokat innen barnefordeling. Når vi har oppdrag som advokat innen barnefordeling, har vi som oftest å gjøre med sårbare situasjoner. Alle parter har høy grad av følelsesmessig involvering, og det er lavere terskel for å føle seg ikke hørt eller i verste fall overkjørt. I en slik situasjon er det desto viktig å velge en advokat innen barnefordeling som du virkelig kan stole på og føle deg trygg sammen med.

En advokat innen barnefordeling som har barnets beste i fokus
Som advokater innen barnefordeling vet vi at det i spørsmål om barnefordeling alltid er barnets beste som skal være i fokus. En god advokat innen barnefordeling evner å holde seg så nøytral som mulig for først å fremst kunne se hvilken bosituasjon som vil være best for barnet. I tillegg skal barn alltid bli hørt hvis barnet er stort nok til å ha en formening som kan vektlegges. Jo eldre og mer modent barnet er, jo mer vekt skal det legges på barnets mening.

Som advokat innen barnefordeling vet vi at dette også er en svært vanskelig situasjon for barnet selv. Det er derfor viktig å gi barnet den tid og ro det trenger for at barnet skal kunne finne, og bli trygg på, sin egen mening. I mange tilfeller vil det være vanskelig for barnet å uttale seg i spørsmål om bosted og samvær, og det er naturlig at barnet kvier seg for å si sin egentlige mening. Da er det desto viktigere at vi som advokat innen barnefordeling vet hvordan vi skal forholde oss til de ulike situasjonene, og hva som er viktig når.

Advokat som finner praktiske løsninger
Når du skaffer en advokat innen barnefordeling, er det viktig at man finner en advokat som ønsker å skape langsiktige løsninger. Vi har fokus på å finne en praktisk løsning som fungerer mellom partene, og som får hverdagen til å gå opp. Gjennom flere års praktisk erfaring som advokat innen barnefordeling, vet vi at jo bedre og tydeligere avtalene er med én gang, jo lettere er det å følge opp i etterkant. Derfor har vi særlig fokus på klare avtaler, slik at det ikke er rom for ytterligere konflikt i etterkant av at avtalen er inngått.

Som advokat innen barnefordeling vet vi at alle familier er forskjellige. Det som er en god løsning i én familie kan være en elendig løsning i en annen. Derfor bruker vi tid på å finne ut hva som kan være en god løsning for akkurat din familie.

Viktigheten med frivillige avtaler
En advokat er en viktig part som kan sørge for at barnets beste er ivaretatt. Gjennom en rekke oppdrag som advokat innen barnefordeling vet vi at det er en tydelig fordel om partene klarer å inngå en avtale frivillig, utenfor retten. Én måte å gjøre det på er gjennom mekling på familievernkontor eller i samråd med advokat innen barnefordeling. Ved sistnevnte kan hver parts advokat bistå med å forhandle på vegne av sin klient. En slik forhandling gjøres uten en dommer som bestemmer hva som skal være rett og galt, og gir partene en større grad av handlingsrom til å finne gode og fleksible løsninger. En dommer kjenner tross alt ikke familien din like godt som advokaten din gjør, og man kan derfor ha bedre kontroll på hvilken retning løsningen tar uten en dommer involvert.

 

I vår rolle som advokat innen barnefordeling ser vi at det er svært viktig for barnets beste at foreldrene klarer å vise en viss grad av samarbeid. Ingen barn ønsker foreldre i stadig konflikt.

Prosess med advokat ved barnefordeling
Når du har bestemt deg for å skaffe en advokat med kompetanse på barnefordeling og velger oss, vil vi først møtes fysisk på kontoret vårt (vi kan også møtes digitalt ved behov). Her går vi gjennom saken din og ser spesifikt på hva som er viktig for deg som klient og ikke minst hva som er viktig for barnet. Etter dette møtet sender vi et forslag til avtale til motparten. 

 

Skulle vi havne i en situasjon der den andre parten ikke aksepterer løsningen, eller ikke ønsker å forhandle om den, vil vi sende et varsel om søksmål. I slike situasjoner er det veldig godt å ha en god advokat med sterk kompetanse på barnefordeling å støtte seg på. Før vi går til retten er det krav om at partene møtes hos familievernkontoret til et meklingsmøte. Alle søksmål i slike saker krever nemlig at det fremlegges en gyldig meklingsattest. Grunnen til det er at man ønsker at foreldre skal klare å komme til en minnelig løsning i størst mulig grad.

Advokat barnefordeling og rettergang
Som advokat innen barnefordeling har vi dessverre erfaring med at meklingsmøter ikke alltid fører til en løsning. Saken kan da sendes til tingretten slik at en dommer kan ta stilling til den. Tidligere var det et krav om saksforberedende møter før hovedforhandling, men det er det ikke nå lengre. Det er imidlertid et fornuftig, og vanlig, tiltak å fortsatt gjennomføre saksforberedende møter. Her kan partene stille med hver sin advokat og prøve å komme til enighet. I tillegg vil det være en sakkyndig og en dommer til stede som alle har som mål å finne en løsning som fungerer for begge parter og ikke minst er til det beste for barnet.

Den sakkyndiges rolle i barnefordelingssaker
I barnesaker er det vanlig at man oppnevner en sakkyndig og at det utformes et mandat for denne. I prosessen vil sakkyndig møte med hver part hver for seg før det saksforberedende møtet. Ved å ha møtt den enkelte forelder og barn, har den sakkyndige hatt mulighet til å observere relasjoner og situasjoner som kan hjelpe den sakkyndige til å gi veloverveide anbefalinger.

Etter det første møtet med den sakkyndige, partene og deres respektive advokat barnefordeling, vil den sakkyndige gjennomføre et par samværsobservasjoner. Den sakkyndige ønsker også å møte barnet alene før han eller hun skriver sin anbefaling i saken.

Hovedforhandlingen vil først skje når rapporten fra den sakkyndige er ferdig og det siste saksforberedende møtet er gjennomført. Du har rett til å bistås av din advokat gjennom hele prosessen. Vår jobb er å lose deg trygt gjennom, og sørge for at den vanskelige prosessen blir så lett som mulig. Etter hovedforhandling og dom, hjelper vi deg med å vurdere innholdet i dommen, og hvorvidt vi eventuelt skal anke saken til lagmannsretten. Hvis det er aktuelt å anke saken, vil vi kunne bistå deg også gjennom denne prosessen.

Hva dersom det alt foreligger en dom?
Dersom det foreligger en dom om barnefordeling, kan denne utfordres hvis den ene foreldreparten mener forholdene som dommen ble basert på, har endret seg. Det er ikke alltid endringene er store nok til å utgjøre en faktisk forskjell. Dette kan vi som advokater innen barnefordeling bistå deg med å vurdere, og eventuelt ta saken til retten.

Advokat barnefordeling spiller en viktig rolle
Barnefordeling er et følsomt tema, og et av de «tyngste» områdene innen jussen. Derfor er det viktig å finne en advokat innen barnefordeling som har erfaring fra området, og som vet hvilke verktøy eller tiltak som kan føre til raske og gode løsninger i minnelighet.

I vår rolle som advokater innen barnefordeling har vi sett altfor mange ganger at følelsene tar overhånd og dermed står i veien for de gode løsningene. Da er det vår jobb å kunne gi deg nøytrale råd som tar hensyn til barnets beste. Derfor mener vi det er viktig å bruke nok tid i våre innledende møter både for å bli kjent med deg som person og forelder, og for å bli kjent med deres helhetlige familiesituasjon. Først da er vi skodd for å kunne gi deg de rådene som kan gi dere alle den beste fremtiden.

Har du behov for bistand i en barnefordelingssak? 

Ta kontakt for en trivelig samtale. 

Takk for din henvendelse, vi tar kontakt så fort som mulig!

bottom of page