top of page

Når kan hunden være løs?Båndtvang – Eller, når kan jeg ha hunden min løs

Av alle spørsmål om hund og hundehold, er det båndtvangsspørsmålet som berører de aller fleste hundeeiere. Å ha hunden sin løs i naturen, å la den bevege seg fritt og leke, kan være noe av det aller beste vi hundeeiere liker å se. Spørsmålet er egentlig ganske enkelt, når kan vi slippe hunden løs?


Den klareste begrensningen finner vi om reglene om båndvang i hundelovens § 6.


«I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade husdyr, tamrein eller viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi»


Bestemmelsen oppstiller en klar og tydelig regel. Hunder skal bli holdt i bånd i perioden fra 1. april til og med 20 august. Her er det ingen rom for utøvelse av skjønn. Selv om du har en hund som er kjempegod på innkalling, eller bare er snill mot andre, så er regelen absolutt. Det holder for eksempel ikke å ha en langline koblet til hunden og slippe langlinen, det følger direkte av loven at hunden skal holdes i bånd.


Formålet med regelen er også ganske klart, det fremgår av lovteksten at båndtvangen er for å verne husdyr eller viltlevende dyr. De aller fleste av disse dyrene får avkom på våren og sommeren. Det er denne gruppen av dyr som nyter et vern mot våre hunder, og det med god grunn. For hundene våre de har også naturlige instinkter. Selv de aller minste, både i størrelse og alder, kan utgjøre en trussel for de andre dyrene rundt oss.


I tillegg til regelen om generell båndtvang, gir hundeloven § 6 andre ledd hjemmel for den enkelte kommune til å utvide båndtvangen etter hundeloven § 6 andre ledd. Det vil derfor alltid være nødvendig å undersøke hvilke regler som gjelder for det stedet du har med deg hunden.


Lovgiver har likevel valgt å gi enkelte unntak til den strenge regelen i § 6. I hundelovens § 9 listes det opp enkelte unntak fra reglene om båndtvang. I bestemmelsens første ledd heter det at:


«Båndvang fastsatt i eller i medhold av §§ 4, 6 og 7 gjelder ikke for


a. hund når den brukes i reindrift

b. dressert bufehund når den brukes til å vokte eller gjete storfe, sau eller geit

c. hund i aktiv politi-, militær-, rednings-, og offentlig oppsynstjeneste, når den offentlige oppsyntjenesten er etabler med hjemmel i lov, eller under trening eller prøving for slike tjenester

d. hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt

e. hund med særlige bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser, eller hundetyper eller for hunder som har særskilttrening, når dette er fastsatt av kommunen ved forskrift eller enkeltvedtak. Ved dette kan kommunen blant annet lege ut et område som dressurområde for hunder, dersom samtykke som nevnt i § 8 første ledd foreligger.

f. hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april eller når båndtvang er fastsatt i medhold av § 6 annet ledd bokstavene c, d og e.

g. førerhunder i aktiv tjeneste eller under trening eller prøve for slik tjeneste»Unntakene sikrer at de som har bruk for hund i tjeneste eller andre nødvendige formål, kan ta hunden i bruk på hensiktsmessig måte. Dette er konkrete unntaksregler og må tolkes etter lovens ord. Bestemmelsen er uttømmende, heller ikke her er det anledning til å bruke lignende formål som et unntak fra reglene om båndtvang. For de aller fleste av oss, betyr det at reglene om båndtvang medfører at vi skal og må ha hunden vår i bånd under de generelle reglene for båndtvang.


Når kan jeg ha hunden min løs?


Spørsmålet som da gjenstår, er om vi utenfor perioden med båndtvang, kan ha hundene våre løse som vi selv ønsker. Som vi skal se, oppstilles det også her begrensninger for å slippe hunden løs.


Den sentrale bestemmelsen er hundeloven § 4. Denne bestemmelsen oppstiller vilkår for når vi kan ha hunden løs, utenfor perioden med båndtvang. Før vi ser nærmere på vilkårene, bør det presiseres at bestemmelsen ofte forstås slik at dersom en hundeeier oppfyller vilkårene i § 4, gjelder ikke båndtvangen etter § 6. Dette er ikke tilfelle, det som her nevnes gjelder utelukkende for perioden fra og med 21. august og frem til 1. april.


Etter bestemmelsens første ledd følger det at en hundeholder skal opptre hensynsfullt og at hunder bare kan være løse under tilsyn og kontroll. Det er altså to vilkår her som er sentrale, hunden må både være under tilsyn og kontroll.


Det er et stadig tilbakevendende spørsmål når man har kontroll på hunden sin. Mange har for eksempel en meget god innkalling på hunden sin, også når den er ute av syne. Viktig for forståelsen av loven her, er at vilkårene «tilsyn» og «kontroll» står sammen. Det er da nærliggende å tolke bestemmelsen slik, at du ikke har kontroll på hva hunden din gjør, dersom du ikke har tilsyn med den. På den andre siden, så betyr ikke ordet «tilsyn» at du må se hunden til enhver tid. Kravet om tilsyn og kontroll må leses i lys av hundelovens § 3 som angir noen generelle krav til aktsomhet for hundeeiere.


Etter denne bestemmelsen, er det slik at en hundeholder skal sørge for at hunden ikke blir satt i en situasjon der den kan skade folk, dyr, eiendom eller ting. Videre må man sørge for at hunden ikke er til urimelig ulempe for folk, dyr, miljø eller andre interesser. Man skal også sikre trygghet for hunden, folk og andre dyr ved å ha forsvarlig tilsyn av hunden.


Det som står her, bidrar til å kaste lys over hva det vil si å ha kontroll på hunden. Når du ønsker å ha hunden din løs, så må du ta en individuell vurdering av den konkrete hunden. Dette er kanskje selvsagt for de fleste hundeeiere. Det er derimot et forhold, som mange kanskje ikke tenker så ofte på når de slipper hunden sin løs. Loven pålegger deg ikke bare å vurdere hvilken skade din hund kan gjøre, den stiller også krav til at du vurderer hvilken skade din hund kan ta, av å være løs. Loven krever at du «sikrer trygghet for hunden». For selv om din hund er snill, så kan den møte på andre hunder, som kan utøve skade på din hund.
Forfatteren av denne artikkelen har omtrent 20 hunder hjemme i hundegården. Noen av de kan jeg trygt slippe løs når jeg går en tur i skogen. Andre hunder, passer jeg ekstra godt på når de er med ut på tur, slik at de ikke kommer seg løs. Det aller viktigste vi som hundeholdere gjør, er å overholde lovens krav om båndtvang, og være ærlige med oss selv og våre egne hunder. For hundens skyld.


Comments


bottom of page