top of page

Når behovet for juridisk bistand oppstår på jobb

Bilde av to personer som håndhilser

Når kan man få bruk for en advokat arbeidsrett lurer du kanskje på? En advokat arbeidsrett vil du få behov for hvis det oppstår konflikter på arbeidsplassen. I så måte ikke det hyggeligste området i jussen, men like fullt meget nyttig. Som advokat arbeidsrett har vi overraskende mange saker å håndtere, og vi ser at små «bagateller» etter hvert kan bli til store konflikter hvis de ikke håndteres korrekt fra start. Det kan derfor lønne seg å leie inn en advokat arbeidsrett på et tidlig tidspunkt for å unngå større konflikter på arbeidsplassen.

Det lønner seg å leie advokat arbeidsrett tidlig
Som advokat arbeidsrett bistår vi både arbeidstaker og arbeidsgiver i konflikter og saker. Arbeidskonflikter er ofte slitsomme og energitappende for de involverte, og de er ikke lønnsomme for hverken den ansatte eller bedriften. Mye støy på arbeidsplassen kan også føre til unødvendig høyt sykefravær som heller ikke er en god situasjon for hverken bedrift eller ansatt. Derfor vil det være et godt tiltak å få inn en advokat arbeidsrett så tidlig som mulig i prosessen. Som advokat arbeidsrett kan vi bidra til å løse konflikter så fort som mulig, og det på en måte alle parter kan leve med.

Forskjell på å gi avskjed og oppsigelse
Vi jobber alltid for en løsning som gagner begge parter når vi leies inn som advokat arbeidsrett. Noen ganger kan et arbeidsforhold fortsette, andre ganger må det avsluttes. Dette kan en advokat arbeidsrett hjelpe dere å finne ut av. Hvis et arbeidsforhold avsluttes fra arbeidsgivers side, har arbeidsgiver to ulike muligheter, gitt at forutsetningene er til stede. Gå til oppsigelse eller gi avskjed.

Det er en høy terskel for at arbeidsgiver kan gå til oppsigelse, og en enda høyere terskel for at arbeidsgiver kan gi avskjed. Hvis en arbeidsgiver gir avskjed, vil arbeidsforholdet opphøre med umiddelbar virkning. Ved avskjed må arbeidstaker fratre sin stilling øyeblikkelig og lønnsplikten fra arbeidsgiver opphører også umiddelbart. For å kunne gå til dette skrittet må det som regel være en advokat arbeidsrett involvert.

Dette er en av de strengeste reaksjonene en arbeidsgiver kan ta, og derfor er det også knyttet strenge krav til hva som må ligge til grunn for at arbeidsgiver skal kunne gå til dette skrittet. Er du usikker på hvorvidt en avskjed er gitt riktig? Som advokat arbeidsrett vet vi hva som må ligge til grunn, ta kontakt med advokat arbeidsrett i forkant.

En advokat arbeidsrett kan hjelpe arbeidsgiver og arbeidstaker med å vurdere om det er grunnlag for de ulike løsningene. Som advokat arbeidsrett kan vi representere både arbeidsgiver og arbeidstager, riktignok ikke i samme sak.

Advokat arbeidsrett ved usaklig eller urettmessig avskjed
Dersom man er usaklig oppsagt eller urettmessig gitt avskjed, kan det være behov for en advokat arbeidsrett. Da kan en advokat arbeidsrett hjelpe deg som klient til å kreve erstatning. Vi starter i første omgang med et møte med klienten for å kartlegge situasjonen. Deretter vil en advokat arbeidsrett hjelpe klienten med å søke en minnelig ordning med arbeidsgiver. En minnelig ordning kan være alt fra at man får jobben tilbake, til at man får en økonomisk erstatning som kompensasjon for den uriktige handlingen.

 

Uten en advokat arbeidsrett til å hjelpe deg, er det vanskelig å vite hvordan du skal gå frem og hva som kreves av dokumentasjon. Du bør derfor kontakte en advokat arbeidsrett i forkant.

Dersom man ikke finner en løsning partene imellom, vil vi følge deg som klient i den påfølgende rettsprosessen. En rettsprosess i så tilfelle vil bestå av mekling i domstolen og hovedforhandling. Vi kan også, som advokat arbeidsrett, hjelpe deg med å anke resultatet dersom du ikke er enig i den første dommen. Da går vi gjennom dommen sammen og ser på hvilke punkter vi eventuelt kan gå en ny runde på. Prosessen kan være både tung og lang med stort behov for dokumentasjon i forkant. Som advokat arbeidsrett vet vi hvilken dokumentasjon det vil være behov for.

Vi anbefaler å skaffe en advokat arbeidsrett for å vurdere situasjonen din dersom du mener at du er utsatt for uriktig oppsigelse eller usaklig avskjed. Ved å finne en advokat arbeidsrett på et tidlig tidspunkt, kan du bidra til å finne gode løsninger raskere. Dette vil gjerne spare den enkelte for en del utgifter i og med at lange prosesser krever mye tid og penger. Ved å skaffe en advokat arbeidsrett raskt, kan du få gode tips og råd til hvordan du enklere kan løse situasjonen.

Advokat arbeidsrett ved varsler-saker
Som advokat arbeidsrett håndterer vi også varsler-saker. Dersom du har behov for å varsle om kritikkverdige forhold på jobb, kan vi bidra med dette. Dessverre har vi gjennom årenes løp som advokat arbeidsrett sett at varslere fort blir behandlet dårlig, og at mange arbeidsgivere ønsker å «kvitte seg» med varsler så fort som mulig. En varsler kan skape støy, og det er ikke arbeidsgiver interessert. Da er det viktig å ha en advokat arbeidsrett på sin side som kan kjempe for dine rettigheter og som kan være en støtte gjennom den vanskelige prosessen.

Advokat arbeidsrett ved nedbemanning og permittering
Svært mange arbeidsgivere tar kontakt med en advokat arbeidsrett i forkant av nedbemannings- eller permitteringssituasjoner. Ved nedbemanning og permittering må ledelsen ta en del vanskelige beslutninger rundt hvem som rammes. I denne prosessen er det flere forhold som spiller inn, herunder ansiennitet og personlige forhold. Det er veldig viktig å holde tunga rett i munnen rundt hvem som kan rammes og ikke, derfor kan det være lurt å høre med en advokat arbeidsrett. Vi kan hjelpe ledelsen med den vanskelige prosessen, og være en støttespiller i beslutningen om hvem som skal nedbemannes eller permitteres.

Som arbeidstager kan det også være fint å høre med en advokat arbeidsrett om nedbemanningen eller permitteringen er rettmessig, eller om arbeidsgiver burde vurdert situasjonen annerledes. Dersom vi kommer frem til at permitteringen eller nedbemanningen ikke er rettmessig, kan vi som advokat arbeidsrett hjelpe deg med å kreve erstatning eller jobben tilbake.

 

Advokat arbeidsrett og arbeidskontrakter
I ethvert arbeidsforhold er det viktig å ha på plass en ordentlig og ryddig arbeidskontrakt. Som advokat arbeidsrett har vi god erfaring med å sette opp arbeidskontrakter på vegne av arbeidsgiver som står seg godt, og vi kan hjelpe til med å sørge for at de viktige punktene er på plass. En advokat arbeidsrett kan også tas i bruk av deg som arbeidstager hvis du er usikker på om kontrakten du blir presentert har oppfyller lovkravene. Har du en advokat arbeidsrett kan du også få hjelp til å kreve en ordentlig arbeidskontrakt dersom arbeidsgiver ikke har det.

Advokat arbeidsrett og mekling


En advokat arbeidsrett vil nesten alltid anbefale deg å prøve mekling i arbeidssaker. Dette fordi det ofte gir gode løsninger på en enklere måte. Hvis mekling ikke ønskes, må du inn i en prosess med hovedforhandling der en dommer får fullmakt til å gi en svart/hvit dom.

Som advokat arbeidsrett har vi erfaring med mekling, og vet hvordan vi skal forberede både sak og deg som klient godt for å få en god opplevelse i meklingen.

Advokat arbeidsrett og styrets sammensetning
Et styres sammensetning må følge gitte lovbestemmelser, det vet vi som advokat arbeidsrett alt om. Vi kan bistå både store og små bedrifter på utkikk etter styremedlemmer med dette. Som advokat arbeidsrett vet vi for eksempel at en god styresammensetning ikke bare bør være lovmessig korrekt, i tillegg er det andre kriterier og faktorer dere bør ta hensyn til i utvelgelsen. Med lang erfaring som advokat arbeidsrett har vi en veldig god oversikt over hvordan dere bør gå frem.

Vi har også mulighet for selv å gå inn i en bedrifts styre. Det er mange gode fordeler ved å ha en advokat arbeidsrett i styret.

Eksempler på tjenester utført av advokat arbeidsrett

 • Oppsigelse

 • Avskjed

 • Omstrukturering

 • Nedbemanning

 • Permittering

 • Sparrepartner for ledere

 • Kontrakter relatert til arbeidsforhold

 • Varsling (her har vi óg en del praktisk erfaring)

 • Mekling og prosedyre

 • Inngåelse av forlik mellom partene

 • Vurdering av sak

 • Styreverv

 • Generell rådgivning

Er du på utkikk etter en advokat arbeidsrett? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale!

bottom of page